Βοήθεια για το πρόγραμμα MyDataSpooler

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα TaxSpooler. Το πρόγραμμα MyDataSpooler συμπεριλαμβάνεται.

Την πρώτη φορά, ξεκινήστε το πρόγραμμα MyDataSpooler σαν Administrator (elevated) για να μπορέσετε να κάνετε την αρχική παραμετροποίηση.

 1. Αρχική παραμετροποίηση
 2. Εισαγωγή από αρχείο ascii
 3. Υποβολή
 4. Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Αρχική παραμετροποίηση

Θα χρειαστείτε μια σύνδεση με μία βάση δεδομένων Microsoft SQL server.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την βάση Microsoft SQL Express 🔗, που διατίθεται δωρεάν.
Συνοπτικές οδηγίες.
Ξεκινήστε το πρόγραμμα σαν Administrator (elevated).

Πηγαίνετε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Γενικές παράμετροι.
Δημιουργήστε ένα connection string.

Μετά πηγαίνετε στο tab Εταιρίες/ Χρήστες. Εισάγετε τα στοιχεία:

 • ΑΦΜ
 • Επωνυμία
 • Users: λίστα από χρήστες των Windows που θα έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο ΑΦΜ. Ο Administrator έχει πρόσβαση παντού.
 • ΕΑΦΔΣΣ: προεραιτικά, λίστα από ΕΑΦΔΣΣ. Απαιτείται εφόσον χρησιμοποιείτε ΕΑΦΔΣΣ ή άλλο φορολογικό μηχανισμό.
 • My User Id: όπως το παρέχει η ΑΑΔΕ.
 • My Subscription key: όπως το παρέχει η ΑΑΔΕ.
Μπορείτε να εισάγετε περισσότερες εγγραφές εφόσον διαχειρίζεστε περισσότερα από ένα ΑΦΜ.

Εισαγωγή από αρχείο ascii (CSV)

Encoding: Utf-8 ή ELOT-928 (Ελληνικά Windows 8 bit) ή Ελληνικά DOS 437.
Διαχωριστής: ; ή , ή οποιοσδήποτε άλλος.
Πεδία: μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς.

Τα παρακάτω πεδία πρέπει να περιέχονται στο αρχείο:

Πεδίο Περιγραφή Παρατηρήσεις
1ΑΦΜ Εκδότη
2ΑΦΜ Παραλήπτη
5Ημερομηνία (YYYY-MM-DD/ YYYYMMDD/ YYMMDD/ YYYYMMDDhhmm)
9Είδος Παρ/κού κατά ESEND (Πίνακας ΠΟΛ) 🔗εναλλακτικά με το (24)
10Σειρά Παραστατικού
11Αριθμός Παραστατικού
12Καθαρό Ποσό Αυπερμειωμένος συντελεστής (6%)
13Καθαρό Ποσό Βμειωμένος συντελεστής (13%)
14Καθαρό Ποσό Γκανονικός συντελεστής (24%)
15Καθαρό Ποσό Δυψηλός συντελεστής (36% - δεν εφαρμόζεται)
16Καθαρό Ποσό Εχωρίς ΦΠΑ
17ΦΠΑ Α
18ΦΠΑ Β
19ΦΠΑ Γ
20ΦΠΑ Δ
21Γενικό Σύνολο Παραστατικούπροεραιτικό
22Κωδικός νομίσματος (Πίνακας νομισμάτων - ISO 4217) 🔗προεραιτικό
24Είδος Παραστατικού κατά myDATA (Πίνακας)εναλλακτικά με το (9)
25Μέθοδος πληρωμής (Πίνακας)προεραιτικό
26Τύπος εσόδου (Πίνακας)προεραιτικό
27Κατηγορία εσόδου (Πίνακας)προεραιτικό
Μπορείτε να συμπεριλάβετε την αρίθμηση των πεδίων στην πρώτη γραμμή του αρχείου, ή μπορείτε να την ορίσετε χωριστά.

Πίνακας παραστατικών myDATA

Τιμή myDATA Περιγραφή
1.1Τιμολόγιο Πώλησης
1.2Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
1.3Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
1.4Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
1.5Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
1.6Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό
2.1Τιμολόγιο Παροχής
2.2Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
2.3Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών σε λήπτη Τρίτης Χώρας
2.4Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό
3.1Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
3.2Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)
5.1Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
5.2Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο
6.1Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
6.2Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
7.1Συμβόλαιο - Έσοδο
8.1Ενοίκια - Έσοδο
8.2Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής
11.1ΑΛΠ
11.2ΑΠΥ
11.3Απλοποιημένο Τιμολόγιο
11.4Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής
11.5Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για Λογ/σμό Τρίτων
13.1Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.2Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.3Κοινόχρηστα
13.4Συνδρομές
13.30Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
13.31Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής
14.1Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
14.2Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
14.3Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
14.4Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
14.5ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
14.30Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
14.31Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής
15.1Συμβόλαιο - Έξοδο
16.1Ενοίκιο Έξοδο
17.1Μισθοδοσία
17.2Αποσβέσεις
17.3Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση
17.4Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση
17.5Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση
17.6Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση

Πίνακας "Μέθοδος Πληρωμής"

Τιμή myDATA Περιγραφή
1Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής
2Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής
3Μετρητά
4Επιταγή
5Επί Πιστώσει

Πίνακας "Τύπος Εσόδου"

Τιμή myDATA Περιγραφή
E3_106Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Εμπορεύματα
E3_205Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά
E3_210Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
E3_305Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις – Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά
E3_310Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
E3_318Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Έξοδα παραγωγής
E3_561_001Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_564Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
E3_565Έσοδα συμμετοχών
E3_566Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
E3_567Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
E3_568Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
E3_570Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
E3_595Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
E3_596Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
E3_597Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών
E3_880_001Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές
E3_880_002Πωλήσεις Παγίων Λιανικές
E3_880_003Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_880_004Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_881_001Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές
E3_881_002Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές
E3_881_003Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες

Πίνακας "Κατηγορία Εσόδου"

Τιμή myDATA Περιγραφή
category1_1Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)
category1_2Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-)
category1_3Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)
category1_4Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-)
category1_5Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-)
category1_6Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-)
category1_7Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-)
category1_8Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+)/ (-)
category1_9Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-)
category1_10Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-)
category1_95Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)

Υποβολή

Θα υποβληθούν οι εγγραφές που έχουν την σήμανση Ετοιμη=ΝΑΙ.
Μετά την υποβολή, τα στοιχεία των εγγραφών της λίστας εμφανίζονται ανανεωμένα, συμπεριλαμβανομένων εγγραφών που δεν θα έπρεπε να εμφανίζονται εξαιτίας τυχόν φίλτρων.

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Πως θα ανεβάσω παραστατικά με διαφορετικό τρόπο πληρωμής
Εφαρμόστε ένα από τα παρακάτω:
 1. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό τύπο παραστατικού,και κάνετε χωριστή αντιστοίχιση μεθόδου πληρωμής.
 2. Χρησιμοποιήστε την στήλη Μέθοδος πληρωμής.
 3. Διορθώστε τις εγγραφές πριν τις στείλετε.

Περισσότερη βοήθεια

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης SQL Express

Για τις διαδικασίες αυτές πρέπει να απευθύνεστε στην Microsoft. Για διευκόλυνση σας παρέχονται τα παρακάτω:

Δημιουργία βάσης SQL Express
 • Κατεβάστε το λογισμικό SQL Express από το site της Microsoft.
 • Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση επιλέγοντας Basic.
  Η ενέργεια αυτή κανονικά θα δημιουργήσει το instance sqlexpress και στα services πρέπει να βλέπετε το Sql server (SQLEXPRESS).
 • Πηγαίνετε σε command line και πληκτρολογείστε:
  sqlcmd -Slocalhost\sqlexpress
 • Στο prompt που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε create database mydata και στη συνέχεια go
 • Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η βάση mydata δημιουργήθηκε, πληκτρολογώντας exec sp_databases και go.
 • Πληκτρολογήστε exit για να τερματίσετε το session.
Σύνδεση με SQL Express
 • Πηγαίνετε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Γενικές Παράμετροι > Database connection string > [...]
 • Ακολουθείστε τις εικόνες


  Για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει, πατήστε [Check connection].