Βοήθεια για το πρόγραμμα MyDataSpooler

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα TaxSpooler. Το πρόγραμμα MyDataSpooler συμπεριλαμβάνεται.

Την πρώτη φορά, ξεκινήστε το πρόγραμμα MyDataSpooler σαν Administrator (elevated) για να μπορέσετε να κάνετε την αρχική παραμετροποίηση.

 1. Αρχική παραμετροποίηση
 2. Αντιστοίχιση import
 3. Εισαγωγή από αρχείο ascii
 4. Εισαγωγή χειροκίνητη (μη αυτοματοποιημένη)
 5. Λιανική
 6. Ελεγχος πριν την υποβολή
 7. Διαγραφή
 8. Υποβολή/ Ακύρωση
 9. Ελεγχος μετά την υποβολή
 10. Αυτόματη ενημέρωση
 11. Πληροφοριακά στοιχεία
 12. Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις
 13. Πίνακες myDATA
 14. Επιχειρησιακά Σφάλματα
 15. WEB interface
 16. Upgrade
 17. Ενδείξεις UI
 18. Μεταφορά σε άλλο υπολογιστή

Αρχική παραμετροποίηση

Θα χρειαστείτε μια σύνδεση με μία βάση δεδομένων Microsoft SQL server.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την βάση Microsoft SQL Express 🔗, που διατίθεται δωρεάν.
Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης SQL Express.

Ξεκινήστε το πρόγραμμα σαν Administrator (elevated).
 1. Station Id: θα συμπληρωθεί αυτόματα. Σε τυχόν περίπτωση που εγκαθιστάτε το πρόγραμμα σε 2ο υπολογιστή, για να ασχοληθείτε με τον ίδιο υπόχρεο ΑΦΜ, ελέγξτε ότι ο αριθμός αυτός είναι διαφορετικός σε κάθε υπολογιστή.
 2. Κατάλογος Stop file: θα συμπληρωθεί αυτόματα. Πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες.
 3. Πηγαίνετε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Γενικές παράμετροι.
  Δημιουργήστε ένα connection string.
 4. Εκτελέσιμο αποστολής: θα συμπληρωθεί αυτόματα.
 5. Εκτελέσιμο PHP server: Χρειάζεται να συμπληρωθεί μόνον εφόσον στην συνέχεια επιλέξετε κάποια μέθοδο αποστολής Local Proxy. Χρησιμοποιούνται όταν το λειτουργικό δεν παρέχει υποστήριξη επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ σε επίπεδο SSL (TLS).
 6. PHP SSL verify Host και verify Peer: Χρησιμοποιούνται αν επιλέξετε κάποια μέθοδο αποστολής Local Proxy.
 7. Μοντέλο εισαγωγής εγγραφών: αφορά το service (αυτόματη συλλογή δεδομένων).
  • Βάση δεδομένων TaxSpooler: Ο TaxSpooler πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο PC.
  • Κατάλογος (drive path) TaxSpooler: Μια δομή αρχείων όπως αυτή που δημιουργεί ο TaxSpooler. Συστήνετε να μην χρησιμοποιείτε την πρωτότυπη δομή, αλλά ένα αντίγραφο. Το drive πρέπει να είναι τοπικό, όχι δικτυακό.
  • Κατάλογος ascii αρχείων: Ενας κατάλογος flat, με ascii αρχεία.
 8. Φίλτρο ascii αρχείων: Αν δεν ορίσετε κάποια αξία, δεν εφαρμόζεται κανένα φίλτρο.
 9. Μετακίνηση πηγαίων αρχείων: Αν ορίσετε την αξία NAI, όλα τα αρχεία ascii, ή βάσει καταλόγου TaxSpooler, μεταφέρονται στον υποκατάλογο Done.
  Αυτό γίνεται για να αυξηθεί η ταχύτητα σάρωσης του δίσκου, εφόσον έχετε χιλιάδες αρχεία.
 10. Αυτόματη συμπλήρωση ΑΦΜ στα 9 ψηφία: Ορισμένα εμπορικά προγράμματα, συντηρούν παλιούς ΑΦΜ σαν οκταψήφιους αριθμούς.
  Η επιλογή αυτή θα προσθέσει ένα 0 μπροστά, ώστε ο ΑΦΜ να γίνει εννεαψήφιος.

Μετά πηγαίνετε στο tab Εταιρίες/ Χρήστες. Εισάγετε τα στοιχεία:

 • ΑΦΜ
 • Επωνυμία
 • Users: λίστα από χρήστες των Windows που θα έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο ΑΦΜ. Ο Administrator έχει πρόσβαση παντού.
 • ΕΑΦΔΣΣ: προαιρετικό, λίστα από ΕΑΦΔΣΣ. Απαιτείται εφόσον χρησιμοποιείτε ΕΑΦΔΣΣ ή άλλο φορολογικό μηχανισμό.
 • Υπαγωγή ΦΠΑ: σε ποιό καθεστώς υπάγεται η επιχείρηση, και ο αντισυμβαλλόμενος. Διαβάστε αναλυτικά εδώ.
 • Τύπος: Επίσημος ή DEV (developer), με 2 παραλαγές Επίσημος (LP) και DEV (LP). Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω.
 • My User Id: όπως το παρέχει η ΑΑΔΕ.
 • My Subscription key: όπως το παρέχει η ΑΑΔΕ.
 • Account password: όπως το παρέχει ο προμηθευτής σας.
Μπορείτε να εισάγετε περισσότερες εγγραφές εφόσον διαχειρίζεστε περισσότερα από ένα ΑΦΜ.

Τύπος λογαριασμού

 • Επίσημος: Ο λογαριασμός σύνδεσης που χορηγεί το Taxis.
 • DEV (developer): Η ΑΑΔΕ χορηγεί λογαριασμούς σε developers, για λόγους δοκιμών.
 • Παραλαγή LP (local proxy): Σε ορισμένες εγκαταστάσεις Windows, ειδικότερα σε εκδόσεις προηγούμενες από τα Windows 10 και τους αντίστοιχους server, το λειτουργικό δεν διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία, για απευθείας επικοινωνία με την ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποείται το PHP σαν proxy.
  H επιλογή αυτή προϋποθέτει την εγκατάσταση του PHP, σύμφωνα με οδηγίες της Metafuture.
  Αποδηλώστε την χρήση opcache και οποιουδήποτε άλλου module γράφει σε καταλόγους των Windows:
  opcache.enable=0
  opcache.enable_cli=0

Καθεστώς υπαγωγής ΦΠΑ

Η Υπαγωγή ΦΠΑ που έχει 2 τιμές με κάθετο ανάμεσα.
Η πρώτη τιμή εναι τι μπορεί να πουλάει στην Χονδρική: Ολα τα καθεστώτα (το σύνηθες), μόνο Κανονικό ΦΠΑ ή μόνο Μειωμένο ΦΠΑ.
Η δεύτερη τιμή είναι τι πουλάει στην Λιανική, μόνο Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή μόνο Μειωμένο.

Η default τιμή είναι Ο/Κ δηλαδή Ολα τα καθεστώτα στην Χονδρική, μόνο Κανονικό καθεστώς στην Λιανική.

Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της κατηγορίας ΦΠΑ, από την διαίρεση αξία ΦΠΑ/ καθαρή αξία.

Σε κάθε περίπτωση το ίδιο παραστατικό μπορεί να έχει διάφορες κατηγορίες, και μαζί και μηδενικό ΦΠΑ.

Αντιστοίχιση import

Εμφανίζονται τα παραστατικά του E-SEND ομαδοποιημένα, με την εξής σειρά:

 1. Ειδικής κατηγορίας παραστατικά
 2. Παραστατικά Χονδρικής χρεωστικά
 3. Παραστατικά Χονδρικής πιστωτικά
 4. Παραστατικά Λιανικής χρεωστικά
 5. Παραστατικά Λιανικής πιστωτικά
Μέσα σε κάθε ομάδα, τα παραστατικά εμφανίζονται με αύξουσα αρίθμηση κωδικού.

Εισαγωγή από αρχείο ascii (CSV)

Encoding: Utf-8 ή ELOT-928 (Ελληνικά Windows 8 bit) ή Ελληνικά DOS 437.
Διαχωριστής: ; ή , ή οποιοσδήποτε άλλος.
Πεδία: μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς.

Τα παρακάτω πεδία μπορούν ή πρέπει, να περιέχονται στο αρχείο.

Τα αριθμητικά πεδία δεν πρέπει να περιέχουν διαχωριστές χιλιάδων.

Μπορείτε να συμπεριλάβετε την αρίθμηση των πεδίων στην πρώτη γραμμή του αρχείου, ή μπορείτε να την ορίσετε χωριστά.

Παράδειγμα καθορισμού πεδίων για ανάγνωση ενός αρχείου S.TXT

1;2;99;99;5;99;99;99;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22
To 99 χρησιμοποιείται σαν placeholder (παράλειψη).

Επιλογές header
No Header
Το αρχείο δεν περιλαμβάνει header line.
Auto
Το αρχείο περιλαμβάνει header line, από την οποία θα δημιουργηθούν αυτόματα τα πεδία.
Exclude
Το αρχείο περιλαμβάνει header line, αλλά είναι άνευ σημασίας, απλά θα εξαιρεθεί από το parsing.
Παρατηρήσεις

1 Αν η ημερομηνία δεν ακολουθεί ένα από τα πρότυπα format, τότε σαν αξία λαμβάνεται η σημερινή ημερομηνία (αυτή που τρέχει το πρόγραμμα).
2 Προκειμένου να ανοίξετε ένα αρχείο ascii με το πρόγραμμα Microsoft Excel, ακολουθείστε τις οδηγίες.

Διαδικασία αυτόματης εισαγωγής από ascii

Για να λειτουργήσει η αυτόματη εισαγωγή από ascii, ορίστε στην Ενεργοποίηση service, Μόνο συγκέντρωση στοιχείων ή Συγκέντρωση και αποστολή.

 • Τα αρχεία συλλέγονται με βάση την παράμετρο Κατάλογος πηγαίων αρχείων, και Φίλτρο ascii αρχείων. Αν δεν έχει ορισθεί φίλτρο, τότε συλλέγονται όλα τα αρχεία του καθορισμένου καταλόγου.
 • H εισαγωγή γίνεται με βάση το 1ο προφίλ CSV. Ετσι, για παράδειγμα, αν θέλετε να φορτώνετε αρχεία με παραστατικά ίδιας έκδοσης, το 1ο προφίλ CSV πρέπει να έχει την ένδειξη Προέλευση παραστατικών = Ιδια έκδοση.
 • Αν η εισαγωγή αφορά παραστατικά ίδιας έκδοσης, το πρόγραμμα, για κάθε ΑΦΜ που διαβάζει, το αντιστοιχεί σε ένα agent id ή το απορρίπτει.
  Αν η εισαγωγή αφορά παραστατικά τρίτων, το πρόγραμμα δέχεται όλα τα ΑΦΜ και τα αντιστοιχεί στο πρώτο agent id της βάσης.
 • Το κάθε agent id id είναι συνδεδεμένο σε ένα προφίλ Αντιστοίχισης import που καθορίζει διάφορες default παραμέτρους, όπως πχ. ο αριθμός υποκαταστήματος εκδότη.
 • Αν έχετε γεμίσει το πεδίο 24# Είδος Παραστατικού κατά myDATA, τότε και τα πεδία 25#, 26#, 27#, 28# θα ληφθούν ως έχουν από το αρχείο ascii.
  Αν το πεδίο 24# είναι κενό, το πρόγραμμα θα διαβάσει το πεδίο 9# Είδος Παρ/κού κατά ESEND και θα προσπαθήσει να κάνει χρήση του πίνακα αντιστοίχισης παραστατικών, στο προφίλ αντιστοίχισης import.

Εισαγωγή χειροκίνητη (μη αυτοματοποιημένη)

Πηγαίνετε στα παραστατικά (1), επιλέξτε [νέα εγγραφή] (2), και το είδος της εγγραφής, πχ. Παραστατικό (3).

Επιλέξτε την ημερονηνία υποβολής. Η ημερομηνία αυτή αφορά την οργάνωση του αρχείου σας, και όχι την υποβολή αυτή καθ εαυτή, καθώς αυτή μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.

Συμπληρώστε τα διάφορα πεδία της εγγραφής, και πατήστε [Αποθήκευση].
Μπορείτε να κάνετε διόρθωση σε ένα πεδίο, κάνοντας κλικ πάνω στο πεδίο, ή πατώντας F2.

Tip! Αν δεν είστε σίγουροι ποια πεδία πρέπει να συμπληρώσετε, συμβουλευθείτε μια εγγραφή που έχει πάρει ήδη MARK.

Λιανική

Εγγραφές που εισάγονται απευθείας με κωδικούς παραστατικού myDATA 11.2, 11.2, 11.4 αντιμετωπίζονται σαν εγγραφές Λιανικής, διαφορετικά αντιμετωπίζονται σαν εγγραφές Λιανικής όσες στην αντιστοίχιση import, φέρουν τον χαρακτηρισμό Λιανική.

Οι εγγραφές Λιανικής εισάγονται στο σύστημα μέχρι και την Τελευταία ημερομηνία Λιανικής, διαφορετικά αγνοούνται.
Πωλήσεις που έγιναν με χρήση φορολογικού μηχανισμού, δεν πρέπει να στέλνονται στο myDATA από μια ορισμένη ημερομηνία και μετά - ελέγξτε τι αποφάσεις ισχύουν για την επιχείρηση σας.

Αν έχετε πωλήσεις Λιανικής χωρίς χρήση φορολογικού μηχανισμού, τότε θα θέλετε να τις στέλνετε στο myDATA και μετά τις 1/9/2021, συνεπώς θα θέλετε να βάλετε σαν Τελευταία ημερομηνία Λιανικής, μια πολύ μακρυνή ημερομηνία στο μέλλον.

Οι εγγραφές Λιανικής μπορούν να αποστέλλονται Αναλυτικά (ανά απόδειξη) ή Συγκεντρωτικά ανά ημέρα ή Συγκεντρωτικά ανά μήνα.
Η συμπεριφορά αυτή καθορίζεται από την παράμετρο Αποστολή Λιανικής:
Μεταβολή > Προτιμήσεις > Παράμετροι > Πηγές εισαγωγής > Αποστολή Λιανικής

Αν και η προκαθορισμένη αξία είναι Συγκεντρωτικά ανά ημέρα, το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστεί να την αλλάξετε σε Αναλυτικά (ανά απόδειξη).
Ελέγξτε τι αποφάσεις ισχύουν για την επιχείριση σας.

Ελεγχος πριν την υποβολή

Για να κάνετε έλεγχο πριν την υποβολή, η αυτόματη αποστολή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.
Εχετε διάφορους τρόπους να ελέγξετε τα σύνολα.
 1. Πατήστε το κουμπί [σύνολα]. Τα σύνολα συμπεριλαμβάνουν τόσο αξίες πωλήσεων, όσο και επιστροφών, και δεν αποτελούν λογιστικό απότέλεσμα. Πχ. πωλήσεις 100 € + επιστροφές 20 € = σύνολο αξιών 120 €
 2. Πατήστε το κουμπί [εξαγωγή] για να πάρετε ένα αρχείο CSV. Δίπλα στις εγγραφές αναφέρεται ο αριθμός και η αξία του παραστατικού.
 3. Πατήστε το κουμπί [αξίες] για να συμπληρωθεί η στήλη αξία στο παράθυρο που έχετε ανοικτό.

Διαγραφή

Μπορείτε να διαγράψετε μια εγγραφή, εφόσον δεν έχει υποβληθεί, δηλαδή δεν έχει πάρει ακόμη MARK.
Μετά την υποβολή μπορείτε κάνετε μόνο Ακύρωση εγγραφής (βλέπε παρακάτω).

Για να διαγράψετε μια μη υποβληθείσα εγγραφή, επιλέξτε την εγγραφή, δεξί κλικ, διαγραφή.

Υποβολή

Θα υποβληθούν οι εγγραφές που έχουν την σήμανση Ετοιμη=ΝΑΙ.
Μετά την υποβολή, τα στοιχεία των εγγραφών της λίστας εμφανίζονται ανανεωμένα, συμπεριλαμβανομένων εγγραφών που δεν θα έπρεπε να εμφανίζονται εξαιτίας τυχόν φίλτρων.

Στην αυτόματη υποβολή, το πρόγραμμα θα στείλει όλες τις εγγραφές, χωρίς να χρειάζεται η ένδειξη Ετοιμη=ΝΑΙ.

Ακύρωση εγγραφής

Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε να ακυρώσετε, αφού έχει πάρει MARK, δεξί κλικ, Ακύρωση.

Ελεγχος μετά την υποβολή

Μετά την επιτυχή υποβολή, κάθε γραμμή πρέπει να έχει ένα MARK, που το χορηγεί η ΑΑΔΕ.

Αν η υποβολή δεν ήταν επιτυχής, στην στήλη Απάντηση αναφέρεται το μέγεθος (bytes) της απάντησης της ΑΑΔΕ.
Για να δείτε την απάντηση αυτή, κάνετε διπλό κλικ πάνω στην εγγραφή (1), ή εναλλακτικά πατήστε το κουμπί (2).
Επιλέξτε το tab Απάντηση myDATA (3), και ανοίξτε το δένδρο, ή πατήστε το κουμπί (4), για να ανοίξει ολόκληρο το δέντρο.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει περιγραφή των λαθών του myDATA, απο την ΑΑΔΕ σε manual. Ακολουθείστε την περιγραφή που επιστρέφει η ΑΑΔΕ (που διαβάζετε).

Στις περισσότερες περιτπώσεις, το myDATA θα επιστρέψει και την γραμμή του λάθους.

Για να δείτε την γραμμή του λάθους, πηγαίνετε στο tab Στοιχεία αποστολής και σύρετε την οριζόντια κόκκινη γραμμή μέχρι το σημείο που θέλετε, ή χρησιμοποιείστε την scrollbar.

Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο tab Επεξεργασία και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές.

Αν θέλετε να υπολογίσετε αυτόματα τα σύνολα, πατήστε το κουμπί των συνόλων.

Οταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση στην βάση δεδομένων και κλείστε το παράθυρο διόρθωσης.

Στη συνέχεια, κάνετε δεξί κλικ πάνω στην εγγραφή, επιλέξτε Ετοιμη και μετά Αποστολή.

Σε πολλές περιπτώσεις, μετά την διόρθωση και εκ νέου υποβολή, το myDATA μπορεί να επιστρέψει νέα λάθη. Τότε, πρέπει να ακολουθήσετε ξανά την προηγούμενη διαδικασία, με διόρθωση και εκ νέου υποβολή, μέχρι η εγγραφή να γίνει δεκτή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να διαγράψετε την προβληματική εγγραφή, και να δημιουργήσετε στην Λογιστική σας μια νέα συμψηφιστική εγγραφή, για να διορθώσετε το τελικό αποτέλεσμα που εμφανίζει το Taxis.

Zoom

Όταν η εγγραφή προέρχεται από αρχείο ΕΑΦΔΣΣ, πολλές φορές μπορείτε να βγάλετε περισσότερα συμππεράσματα πατώντας το κουμπί Zoom.

Αρνητικά ποσά

Οι αρχικές εκδόσεις του MyDataSpooler ακολουθούσαν το πρόσημο των αρχείων Ε.ΤΧΤ, πχ. αρνητικό πρόσημο για ποσά πιστωτικών.
Επειδή όμως το myDATA θέλει πάντα θετικά ποσά, για τις εγγραφές αυτές πρέπει να γίνει διόρθωση.

Επιλέξτε 1 ή περισσότερες εγγραφές, δεξί κλικ, Εφαρμογή θετικών προσήμων. Στη συνέχεια, επιλέξτε Ετοιμη και Αποστολή.

Αυτόματη ενημέρωση

Σε κάθε ξεκίνημα, και αν έχουν περάσει 24 ώρες από την τελευταία φορά, το πρόγραμμα ελέγχει μόνο του αν υπάρχει νεότερη έκδοση.
Αν διαπιστώσει κάτι τέτοιο, σας ενημερώνει:

(A)
Αν επιλέξετε NAI, περιμένετε λίγο (ανάλογα με την ταχύτητα του internet, από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι 5 λεπτά), το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να κατεβάσει μόνο του την νεότερη έκδοση.
Αν τα καταφέρει, θα κλείσει μόνο του και θα ανοίξει ένα παράθυρο με τον Explorer των Windows, στο σημείο που έγινε το download:

Κάντε διπλό κλικ πάνω στο πρόγραμμα που κατέβηκε, για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
Επιλέξτε I accept the agreement και συνεχίστε σύμφωνα με τις οδηγίες.

(B)
Αν στην ερώτηση για Αυτόματη λήψη επιλέξατε OXI, πρέπει να ακολουθήστε τις οδηγίες και να κάνετε την διαδικασία μόνοι σας.
Εναλλακτικά, αφού απαντήσετε OXI ή Cancel, μπορείτε αργότερα να πάτε από τις επιλογές, Βοήθεια > Τελευταία έκδοση. Αν πράγματι υπάρχει διαθέσιμη μια νεότερη έκδοση το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να την κατεβάσετε.
Ο έλεγχος θα τρέξει αυτόματα ξανά μετά από 24 ώρες.

Πληροφοριακά στοιχεία

 • Ενδειξη auto collect στην γραμμή κατάστασης: πράσινο ή κόκκινο χρώμα, ανάλογα αν η λειτουργία Συγκέντρωση στοιχείων του service είναι ενεργοποιημένη ή όχι.
 • Ενδειξη auto send στην γραμμή κατάστασης: πράσινο ή κόκκινο χρώμα, ανάλογα αν η λειτουργία Αποστολή του service είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

Συνολικές πληροφορίες για όλους τους agent

Αθροίσματα ανά μήνα

Εξαγωγή πληροφοριών

Μπορείτε να εξάγετε τις εγγραφές ενός μήνα σε ένα αρχείο CSV.
Στη συνέχεια μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο αυτό, με το πρόγραμμα της επιλογής σας, πχ. με το Excel™.

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Ενδείξεις UI

Οι ενδείξεις Αυτόματης συγκέντρωσης και αποστολής είναι:

 • Πράσινες, όταν το πρόγραμμα έχει παραμετροποιηθεί να συγκεντρώνει και να αποστέλλει αυτόματα, και το service MyDataService τρέχει.
 • Κόκκινες, όταν το πρόγραμμα δεν έχει παραμετροποιηθεί να συγκεντρώνει ή να αποστέλλει αυτόματα.
 • Πoρτοκαλί, όταν το πρόγραμμα έχει παραμετροποιηθεί να συγκεντρώνει και να αποστέλλει αυτόματα, αλλά το service MyDataService δεν τρέχει.
  Για να ξεκινήσετε το service MyDataService, από την κονσόλα με τα Service των Windows επιλέξτε το service, και μετά Start. Αν χρειάζεστε βοήθεια για την ενέργεια αυτή, συμβουλευθείτε τον system administrator.

Η ένδειξη εργασίας είναι μπλε, την στιγμή ακριβώς που το service πραγματοποιεί κάποια εργασία (με την αρχική παραμετροποίση, κάθε 1 ώρα).

Μεταφορά σε άλλο υπολογιστή

Οι οδηγίες αφορούν αποκλειστικά τεχνικούς υπολογιστών.
H εφαρμογή από χρήστες που δεν διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

 • Η κύρια παραμετροποίηση βρίσκεται στα παρακάτω κλειδί του registry:
  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Metafuture\MyDataSpooler
  Μπορείτε να κάνετε export το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα regedit των Windows και την επιλογή Export.
 • Προσοχή! πριν κάνετε εισαγωγή στον νέο υπολογιστή, πάρτε πρώτα ένα backup από το registry του νέου υπολογιστή.
 • Τα υπόλοιπα δεδομένα βρίσκονται στην βάση SQL. Πάρτε ένα backup της βάσης στον παλιό υπολογιστή, για να το εισάγετε στον νέο υπολογιστή. Για περισσότερη βοήθεια ανατρέξτε στα εγχειρίδια του Microsoft SQL server.

Περισσότερη βοήθεια

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης SQL Express

Για τις διαδικασίες αυτές πρέπει να απευθύνεστε στην Microsoft. Για διευκόλυνση σας παρέχονται τα παρακάτω:

Δημιουργία βάσης SQL Express
 • Κατεβάστε το λογισμικό SQL Express από το site της Microsoft.
 • Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση επιλέγοντας Basic.
  Η ενέργεια αυτή κανονικά θα δημιουργήσει το instance sqlexpress και στα services πρέπει να βλέπετε το Sql server (SQLEXPRESS).
 • Πηγαίνετε σε command line και πληκτρολογείστε:
  sqlcmd -Slocalhost\sqlexpress⮠
 • Στο prompt που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε create database mydata⮠ και στη συνέχεια go⮠
 • Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η βάση mydata δημιουργήθηκε, πληκτρολογώντας exec sp_databases⮠ και go⮠.
 • Πληκτρολογήστε exit⮠ για να τερματίσετε το session.
Σύνδεση με SQL Express
 • Πηγαίνετε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Γενικές Παράμετροι > Database connection string > [...]
 • Ακολουθείστε τις εικόνες


  Για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει, πατήστε [Check connection].