Βοήθεια για το πρόγραμμα MyDataSpooler

◀ Οδηγίες

Πίνακες myDATA

Πίνακας πεδίων ascii

Πεδίο Περιγραφή Παρατηρήσεις
1ΑΦΜ Εκδότη
2ΑΦΜ Παραλήπτηπροαιρετικό για την λιανική
5Ημερομηνία (YYYY-MM-DD/ YYYYMMDD/ YYMMDD/ YYYYMMDDhhmm) 1
9Είδος Παρ/κού ESEND $ ποσό παρακράτησης φόρου (Πίνακας ΠΟΛ) 🔗εναλλακτικά με το (24)
10Σειρά Παραστατικού
11Αριθμός Παραστατικού
12Καθαρό Ποσό Αυπερμειωμένος συντελεστής (6%) Πίνακας
13Καθαρό Ποσό Βμειωμένος συντελεστής (13%) Πίνακας
14Καθαρό Ποσό Γκανονικός συντελεστής (24%) Πίνακας
15Καθαρό Ποσό Δυψηλός συντελεστής (36% - δεν εφαρμόζεται)
16Καθαρό Ποσό Εχωρίς ΦΠΑ Πίνακας
17ΦΠΑ Α
18ΦΠΑ Β
19ΦΠΑ Γ
20ΦΠΑ Δ
21Γενικό Σύνολο Παραστατικούπροαιρετικό
22Κωδικός νομίσματος (Πίνακας νομισμάτων - ISO 4217) 🔗προαιρετικό
24Είδος Παραστατικού κατά myDATA (Πίνακας)εναλλακτικά με το (9)
25Μέθοδος πληρωμής (Πίνακας)προαιρετικό
26Τύπος εσόδου (Πίνακας)προαιρετικό
27Κατηγορία εσόδου (Πίνακας)προαιρετικό
28Αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ (Πίνακας myDATA)προαιρετικό
29Ποσό παρακράτησης φόρου (αν δεν έχει δηλωθεί στο #9)προαιρετικό
30Κατηγορία παρακράτησης φόρου (Πίνακας)προαιρετικό
31Χώρα παραλήπτη
32Υπακατάστημα παραλήπτη
33Επωνυμία παραλήπτη
34Οδός - Διεύθυνση παραλήπτη
35Αριθμός - Διεύθυνση παραλήπτη
36Τ.Κ. - Διεύθυνση παραλήπτη
37Πόλη - Διεύθυνση παραλήπτη
99Ignore

Πίνακας παραστατικών myDATA

Τιμή myDATA Περιγραφή
1.1Τιμολόγιο Πώλησης
1.2Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
1.3Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
1.4Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
1.5Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
1.6Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό
2.1Τιμολόγιο Παροχής
2.2Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
2.3Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών σε λήπτη Τρίτης Χώρας
2.4Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό
3.1Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
3.2Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)
5.1Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
5.2Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο
6.1Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
6.2Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
7.1Συμβόλαιο - Έσοδο
8.1Ενοίκια - Έσοδο
8.2Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής
11.1ΑΛΠ
11.2ΑΠΥ
11.3Απλοποιημένο Τιμολόγιο
11.4Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής
11.5Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για Λογ/σμό Τρίτων
13.1Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.2Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.3Κοινόχρηστα
13.4Συνδρομές
13.30Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
13.31Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής
14.1Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
14.2Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
14.3Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
14.4Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
14.5ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
14.30Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
14.31Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής
15.1Συμβόλαιο - Έξοδο
16.1Ενοίκιο Έξοδο
17.1Μισθοδοσία
17.2Αποσβέσεις
17.3Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση
17.4Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση
17.5Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση
17.6Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση

Πίνακας "Μέθοδος Πληρωμής"

Τιμή myDATA Περιγραφή
1Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής
2Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής
3Μετρητά
4Επιταγή
5Επί Πιστώσει

Πίνακας "Κατηγορία ΦΠΑ"

Τιμή myDATA Περιγραφή
1ΦΠΑ συντελεστής 24%
2ΦΠΑ συντελεστής 13%
3ΦΠΑ συντελεστής 6%
4ΦΠΑ συντελεστής 17%
5ΦΠΑ συντελεστής 9%
6ΦΠΑ συντελεστής 4%
7Άνευ Φ.Π.Α.
8Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ (πχ Μισθοδοσία, Αποσβέσεις)

Πίνακας "Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ"

Τιμή myDATA ΠεριγραφήΣχόλια
1Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑεταιρία ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
2Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 5 του Κώδικα ΦΠΑμεταβίβαση αγαθών επιχείρησης από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς
3Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑπαράδοση αγαθών εκτός χώρας
4Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑπαράδοση υπηρεσιών εκτός χώρας
5Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑοριστική πράξη σε μεταγενέστερο χρόνο
6Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑεκπτώσεις και επιστροφές υπηρεσιών
7Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑαπαλασσόμενος εκδότης/είδη/υπηρεσίες
8Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑεξαγωγή εκτός Κοινότητας
9Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 25 του Κώδικα ΦΠΑενδοκοινοτικές/εξωκοινοτικές πράξεις
10Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑπαράδοση σε φορολογική αποθήκη
11Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑπεριπτώσεις πλοίων
12Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ
13Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27.1.γ - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ
14Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑπαράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος
15Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑαπαλασσόμενος λήπτης λόγω τζίρου
16Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑανακυκλώσιμα απορρίμματα, ηλεκτρονικές συσκευές
17Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑκατ' αποκοπή υπολογισμός ΦΠΑ
18Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑειδικό καθεστώς αγροτών
19Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού
20ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών
21ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 44 του Κώδικα ΦΠΑειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών
22ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑμεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας
23ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 46 του Κώδικα ΦΠΑπωλήσεις σε δημοπρασία
?Ν.1642/1986 - άρθρο 65 του Κώδικα ΦΠΑκάρτες κινητής τηλεφωνίας

Πίνακας "Τύπος Εσόδου"

Τιμή myDATA Περιγραφή
E3_106Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Εμπορεύματα
E3_205Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά
E3_210Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
E3_305Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις – Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά
E3_310Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
E3_318Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Έξοδα παραγωγής
E3_561_001Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_564Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
E3_565Έσοδα συμμετοχών
E3_566Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
E3_567Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
E3_568Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
E3_570Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
E3_595Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
E3_596Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
E3_597Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών
E3_880_001Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές
E3_880_002Πωλήσεις Παγίων Λιανικές
E3_880_003Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_880_004Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_881_001Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές
E3_881_002Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές
E3_881_003Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες

Πίνακας "Κατηγορία Εσόδου"

Τιμή myDATA Περιγραφή
category1_1Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)
category1_2Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-)
category1_3Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)
category1_4Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-)
category1_5Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-)
category1_6Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-)
category1_7Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-)
category1_8Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+)/ (-)
category1_9Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-)
category1_10Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-)
category1_95Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)

Πίνακας "Κατηγορία Παρακράτησης Φόρου"

Τιμή myDATA Περιγραφή
1Περιπτ. β’- Τόκοι - 15%
2Περιπτ. γ’ - Δικαιώματα - 20%
3Περιπτ. δ’ - Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20%
4Περιπτ. δ’ - Τεχνικά Έργα - 3%
5Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1%
6Λοιπά Αγαθά 4%
7Παροχή Υπηρεσιών 8%
8Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4%
9Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10%
10Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%
11Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν. 4172/2013 ποσό
12Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού 15%
13Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Κατώτερο Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού 10%
14Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ποσό
15Παρακράτηση Φόρου Αποζημίωσης λόγω Διακοπής Σχέσης Εργασίας παρ. 3 αρ. 15 ν. 4172/2013